Minggu, 24 Juli 2011

SOAL CPNS TES KEMAMPUAN NUMERIK

TES KEMAMPUAN NUMERIK
BAGIAN I : DERETAN ANGKA

21.    70, 10, 80, 7, 90, 4, 100, A. Berapakah A?
a. 1        b. 2        c. 3        d. 90        e. 110
22.    C, B, A, D, E, F, I, H, G, J, K, L, 0,....,....,....,
a. MN         b. NM             c. OM             d. ML         e. LO

23.    a, b, b, c, d, e, e, f, g, h, h, i, j.......
a. i         b. j                c. k               d. l               e. m
Soal nomor 71 s.d. 75 didasarkan pada bacaan berikut. Enam manasiswa yaitu A,B,C,D,E, dan F masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-nasing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai urutan-urutan sebagai berikut :
•    C akan maju pada urutan keempat atau terakhir
•    D akan menjadi pembicara ketiga setelah A
•    B akan maju sebelum C
•    F akan maju sebelum D

24.    Dari urut-urutan berikut ini, manakah yang memenuhi persyaraan tersebut?
a. E, F, A, C, B, D         d. B, A, F, E, D, C
b. A, F, C, D, B, E         e. B, A, E, D, F, C
c. E, F,A, B, D, C
25.    Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?
a. D akan maju pada urutan ketiga
b. A akan maju pada urutan pertama
c. F akan maju pada urutan keenam
d. E akan maju pada urutan keenam
e. B akan maju pada urutan keenam
26.    Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan urut-urutan yang lengkap dan akurat mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C maju?
a. D                 d. D,E,F
b. E                 e. B,C
c. D,E,A
27.    Baik Jono, Kasminto maupun Lanang masing-masing dapat turun di.......
a. A, B, E                 d. D, F,A
b. A, B, D                 e. A, B, F
c. C, A, F

28.    Apabila tidak ada seorangpun yag turun di C atau E, maka pernyataan berikut ini manakah yang benar?
a. Jono turun di F
b. Kasminto turun di A
c. Kasminto turun di B
d. Lanang turun di D

BAGIAN II : ARITMATIKA DAN KONSEP AUABAR

29.    Ahmad, Baktiar, Chandra, dan Doni membagi 144 jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Baktiar, 26 buah lebih banyak daripada yang diterima Chandra dan 32 buah lebih banyak daripada yang diterima Doni. Jadi, banyaknya jeruk yang diterima oleh Ahmad adalah...
a. 73        b. 63        c. 53        d. 43        e. 33
30.    Sebuah mesln fotocopy dengan kecepatan konstan dapat menghasilkan / memfotocopy 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotocopy 50 lembar?
a. 50/250 = 6/x             d. 50/250 = x/6
b. 50/6 = x/250             e. 50/3 = x/25
c. 250/50 = x/6
31.    Jika jarak dari X ke Y adalah 3 km, dan jarak dari Y ke Z adalah 2 km, maka
a. Jarak X ke Z > jarak X ke Y
b. Jarak X ke Z < jarak X ke Y
c. Jarak X ke Z = jarak X ke Y
d. Jarak X ke Z = jarak X ke Y + jarak Y ke Z
e. Tidak dapat ditentukan hubungannya
32.    32.Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu ½  hari?
a. 16         b. 32         c. 48        d. 64        e. 72
33.    Tarif iklan borongan di suatu surat kabar local adalah Rp 250 per baris untuk hari pertama; Rp 150 per baris untuk lima hari berikutnya dan Rp 100 per baris ntuk hari-hari selanjutnya. Apabila seseorang membayar Rp 6000 untuk iklan tiga baris, berapa harikah iklan tersebut dipasang?
a. 20        b. 16         c. 15         d. 10         e. 534.    Pada sebuah perusahaan, 46% pegawai adalah laki-laki, Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki, berapakah dari pegawai belum menikah adalah pegawai perempuan?
a. 90%                 d. 50%
b. 87,5%                 e. 33,3%   
c. 66,7%        


Tidak ada komentar:

Posting Komentar